EnergiaGuru® L

Servicepaketet är riktat till företag med en årlig elförbrukning på 5 GWh–1 TWh. När du tar vår tjänst i bruk genomför vi en auditering som utreder elanskaffningen hos ert företag. Med hjälp av utredningen kan vi ta fram en noggrann åtgärdsplan i syftet att skära ner era kostnader: vi ser till att avtalet motsvarar behoven av större företag och utarbetar en elanskaffningsstrategi enligt principerna i den aktuella riskhandboken.

Med vår tjänst kan våra större kunder få en årlig besparing som är i genomsnitt 20 % av deras elkostnader. År 2021 betalade våra kunder i genomsnitt 34,49 €/MWh för sin el. Allt detta möjliggörs av vår yrkeskunskap och vår EnergiaGuru®-programvara som använder sig av exakt marknadsdata. På så sätt kan våra kunder skaffa el effektivt och tryggt för företagets nutida och framtida behov. Företaget undviker höga elpriser genom att köpa el vid rätt stund, det vill säga då elen är billig.

Vår tjänst omfattar:

Auditering

Vid auditering tar Finlands Energirådgivning Abp reda på den nuvarande situationen av elanskaffningen vid ert företag och räknar ut ert besparingspotential i euro. Vi planerar skräddarsydda åtgärder och skapar en verksamhetsplan utifrån dem. Dessa besparingar kräver inga investeringar från ert företag. Upphandlingsmodellen och avtalet justeras så att de bättre motsvarar era behov.

Efter auditeringen

Efter auditeringen kommer vi att korrigera avvikelserna å era vägnar och avlägga regelbundna rapporter om våra framsteg.

Uppsägning av gammalt elavtal och avtalsförhandling

Vårt kunniga team ser till att ert elavtal är giltigt tillräckligt länge för att vi ska kunna genomföra en effektiv elanskaffning. Vi ser också till att avtalets villkor är rimliga i dagens läge och att de inte innehåller villkor som begränsar kundens elanskaffning.

Övervakning av detaljhandelsmarknaden för el

Vi övervakar detaljhandelsmarknaden för el och tillhandahåller transparent information om faktiska elpriser till företaget.

En mångsidig anskaffningsstrategi

Våra kunder använder olika börsprodukter. Detta möjliggör genomförandet av en effektiv elanskaffningsstrategi.
Riskhantering är en del av elanskaffningsstrategin eftersom marknadssituationen är under ständig förändring.

Elprisklassificering

Energipriserna kan variera mellan olika företag med till och med 50 %. För företag ligger priset i regel på 20,00–60,00 €/MWh.
Vilken stjärnklassificering får priset ditt företag betalar?

29,08 €/MWh
35,52 €/MWh
41,36 €/MWh
47,21 €/MWh
57,27 €/MWh

År 2021 betalade EnergiaGuru®-kunder i genomsnitt 34,49 €/MWh.

Vanliga frågor

Vem är tjänsten riktad till?

För företagmed en årlig elförbrukning på 50 000 MWh – 1 000 000 MWh

Hur mycket kostar tjänsten?

Den förbrukningsbaserade auditeringsavgiften är 5 000–15 000 € (moms 0 %) Auditeringsavgiften återbetalas helt under avtalsperioden. Utöver auditeringsavgiften betalar du till oss endast om din energianskaffning blir effektivare med hjälp av vår tjänst. Vi fakturerar 40 % av besparingarna som uppstår under de första tre åren. Efter denna tidsperiod fakturerar vi 20 % av faktiska besparingar.

Hur länge gäller avtalet?

Avtalet gäller i 3 år. Efter det gäller avtalet tillsvidare.

Kontakt

Aleksanteri Marttila - 050 4687 277 - aleksanteri.marttila@senoyj.fi
Soile Niskala - 050 543 1070 - soile.niskala@senoyj.fi